Thursday, 01 June 2023
شناسه خبر:894

اسناد قطعنامه 598 - 5

  • انداز قلم
اسناد وزارت امور خارجه

 19 آگوست 1988

جناب آقای سفیر محترم:

در مورخ 20 اوت 1988 در ساعت 3:00 (به وقت گرینویچ) آتش بس ارائه شده در بند 2 اجرایی قطعنامه 598 سال 1987 شورای امنیت اجرایی خواهد شد. و گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در امور ایران و عراق (معروف بهUNIIMOG) که براساس قطعنامه شماره 619 سال 1988 شورای امنیت ایجاد شده است کار خود را آغاز خواهند کرد. همانطور که در گزارش دبیرکل، راجع به عملی ساختن بند 2 اجرایی قطعنامه 598(1987) شورای امنیت اشاره شد- سند S/20093در اوت 1988 –می بایست مقدمات لازم برای حضور گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در امور ایران و عراق و کارکنان آن فراهم شود و تمامی امتیازات مربوطه و مصونیت هایی که در کنوانسیون مبنی بر امتیازات و مصونیت های سازمان ملل شناخته می شود اعطا خواهد شد و "موافقت نامه وضعیت نیروها" می بایست از سوی هیأت ها بدون هیچ درنگ قطعی گردد و به انجام برسد. 

دبیرکل سازمان ملل –که در حال حاضر در خارج از نیویورک هستند، از این رو  به این جانب دستور داده اند تا این مطلب را مطرح کنم- که نتیجه حاصل از توافق جامع در این زمینه  به حالت تعلیق در می آید، سازمان ملل متحد و ایران با تمهیدات مربوط به وضعیت، امتیازات، مصونیت ها و تسهیلات برای گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در امور ایران و عراق موافقت می نمایند، همانگونه که در پیوست نامه شرح داده شده است.

 موافقت جنابعالی، مزید امتنان است.

 مارک گولدینگ

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی خاص

 ه. ب.آقای محمد جعفر محلاتی

جانشین نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد- نیویورک

 

 

منبع :باغ موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found