Wednesday, 31 May 2023
شناسه خبر:1075

بیرون راندن عراق از خوزستان در پایان جنگ

  • انداز قلم
سال 1367

شناسنامه عملیات

سطح نبرد: بزرگ

جبهه نبرد: شلمچه تا فاوسوسنگرد(طلائیه تا بستان)

 

شرح مختصر نبرد

از این عملیات اصلاعات محدود در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found