سه شنبه, 15 آذر 1401
شناسه خبر:1954

بازنمايي مفاهيم ايثار و شهادت در سينماي دفاع مقدس

  • انداز قلم

فيلم هاي ژانر «سينماي جنگ» بيشتر بازنماي شهامت، اقتدار، ميهن پرستي و بازنمايي تضاد و تقابل با نيروهاي دشمن است. در فيلم هاي ژانر «سينماي دفاع مقدس» همجواري بازنمايي جنگ با نشانه هاي مذهبي معنوي باعث شکل گيري اسطوره اي مقدس از جنگ مي شود که با عنوان دفاع مقدس شناخته مي شود.

مقالات و تحلیل ها

هنر دفاع مقدس در جايگاه يکي از تاثيرگذارترين هنرها در بافت اجتماعي، تاريخي و سياسي ايران، سعي در بازنمايي ارزش ها و هنجارهاي دفاع مقدس داشته است و در اين ميان سينما به عنوان «هنر مدرن و برتر» در مقايسه با ساير هنرها با زمينه اجتماعي خود ارتباط وثيقي دارد.

در اين مطالعه با توجه به اهميت و نقش دفاع مقدس و سينماي منتسب به آن با کاربست تحليل نشانه شناسي بر فيلم «پرواز در شب و عقاب ها» درصدد رمزگشايي نحوه ي بازنمايي مفاهيم ايثار، شهادت و ارزش ها و آرمان هاي دفاع مقدس و به طور تلويحي سياست هاي فرهنگي حاکم بر کشور در توليدات سينمايي دهه ي 60 هستيم.

يافته ها نشان مي دهد در حالي که فيلم هاي ژانر «سينماي جنگ» بيشتر بازنماي شهامت، اقتدار، ميهن پرستي و بازنمايي تضاد و تقابل با نيروهاي دشمن است، در فيلم هاي ژانر «سينماي دفاع مقدس» همجواري بازنمايي جنگ با نشانه هاي مذهبي معنوي باعث شکل گيري اسطوره اي مقدس از جنگ مي شود که با عنوان دفاع مقدس شناخته مي شود.
 
نویسندگان: سیدباقر احمدی، افسانه مظفری، سید محمد مهدیزاده

دریافت متن کامل مقاله

 

 

منبع:

1. نشریه مطالعات علمی

2. نویدشاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد