چهارشنبه, 05 مهر 1402
شناسه خبر:5759

برای تداوم انقلاب پای در چکمه می کنم

  • انداز قلم
رزمندگان شهید

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

« اﻟﺬﯾﻦآﻣﻨﻮا و ﻫﺎﺟﺮوا و ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ﺑﺎﻣﻮاﻟﻬﻢ و اﻧﻔﺴﻬﻢ اﻋﻈﻢ درﺟـه ﻋﻨـﺪﷲ و اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون».

«آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و از وﻃﻦ ﻫﺠﺮت ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و در راه ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎل و ﺟﺎﻧـﺸﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐﺮدﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪي اﺳـﺖ و آﻧـﺎن ﺑﺎﻟﺨـﺼﻮص رﺳـﺘﮕﺎران و ﺳـﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان دو ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ».  (توبه/20)

ﺑﻪ ﻧﺎم ﷲ، به نام خدایی ﮐﻪ خدای ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﺎ را از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ درﺳﺘﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗـﺎ راه ﺣــﻖ را از راه ﺷــﯿﻄﺎن ﺗــﺸﺨﯿﺺ دﻫــﯿﻢ . ﺑﺎراﻟﻬــﺎ ﺗــﻮ را ﺳــﭙﺎس ﻣــﯽ  ﮔــﻮﯾﻢ ﮐــﻪ ﻓﺮﯾــﺎد ﺣﺴﯿﻦ (علیه السلام ) را برای  ﻣﺎ زﻧﺪه ﮐﺮدي و ﺑﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدي، ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم اﻣﺖ، ﺧﻤﯿﻨﯽ روح ﷲ،  ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ (ع) اﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺟﻬﺎن در ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ)  را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ.  

ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ (ع) و ﻓﺮزﻧﺪ آن ﺣـﻀﺮت و ﺳـﻼم و درود ﺑﺮ ﺷﻬﯿﺪان ﮐﺮﺑﻼي اﯾﺮان، ﺑﻬﺸﺘﯽ و رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨر و دﯾﮕﺮ ﺷـﻬﯿﺪان ﻋﺰﯾـﺰ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧد و ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻇﻔﺮﻣﻨـﺪ، این اﺳﻄﻮره ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و اﯾﺜﺎر ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﺟـﺰ راه ﺣـﻖ و ﺷـﻬﺎدت ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ دل ﻧﻤـﯽ ﺑﻨﺪﻧـﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ دﻟﯽ آﮐﻨﺪه ازﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن ﭘﺮوازمی ﮐﻨﻨد .

اي اﺳﻼﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ، ﭘـﺮﭼﻢ اﺳـﻼم را در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ .  ﺑﺎراﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ وﺻﯿﺖ نامه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ می ﻧﻮﯾﺴﻢ. ﻣﮕﺮ دوﺳـﺖ ﻧـﺪاري ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﻢ. ﺧﺪاوﻧدا!  از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻣـﺮدن، ﺷـﻬﺎدت را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮐﻨﯽ، ﻣﺮگ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪه ام وﻟـﯽ ﻧـﺼﯿﺒﻢ ﻧـﺸﺪ. ﺷـﺎﯾﺪ ﻟﯿﺎﻗـﺖ ﺷﻬﺎدت را ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ دارد و ﻣﻦ ﻓﺮدي ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﺧﻮارم.

ﺧﺪاوﻧﺪا! اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺪه ام ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻠﮑﻪ به ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎي دﯾﻨﻢ و ﺗـﺪاوم اﻧﻘﻼﺑﻢ ﭘﺎي در ﭼﮑﻤﻪ ﻣﯽ کنم. اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ ) و ناﯾﺐ ﺑﺮﺣﻘﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎري می ﻃﻠـﺒﻢ و از ﺗـﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ آن ﺳﻮي ﮐﻪ خودت ﺻﻼح ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺒری.

ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارم و ﻫﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻗﻠﺐ دﺷـﻤﻦ راﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽگیرم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﺖ، ﭘﺲ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ داﺷﺘﻢ ﭘﺎي ﺑﺮﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﯾﺎرﯾﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎك ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺪا ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮادران اﮔﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮم ﻣﺮا در ﻣﺰار ﭘﺎﯾﯿﻦ ده دﻓﻨﻢ ﮐﻨﯿﺪ.  

ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ذوق و ﻋﻼﻗﻪ ای که داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ وﻣﻘﺎم ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎل دﻧﯿﺎ . آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﺪ روز دﻧﯿﺎ، ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮدش را ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .فقط  ﺑﺮاي رﺿﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و اﻣﺮ اﻣﺎم اﻣت.

اي ﺑﺮادران ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺻﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ. اي اﻣﺖ ﺣﺰب ﷲ ﻣﻦ ﭼـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧم ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺗـﺬﮐﺮ ﮔـﻮش ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎیی از وﺻﯿﺘﻢ اﺷﮑﺎل داﺷﺖ، ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿد.

اي آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺎ آﻣـﺪﻧﺘﺎن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿـﺪ ﻣـﺎ رﻫـﺮو راه ﺷـﻬﯿﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ زودرس ﻫﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در راﻫﯽ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿن (ع) ﺟﺎن داد.

ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺷﮥ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐـﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ آید. ﻋﺰﯾﺰان، زﻣﺎن، زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ اﮔـﺮ ﻫﻤﯿـﺸﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿـﺪ «ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎن (ع) اي ﮐﺎش ﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ در ﮐﺮﺑﻼ ﯾﺎرﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮐـﺮدﯾﻢ»  وﻟـﯽ ﺣـﺎﻻ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺣﺴﯿﻦ(ع) آن ﭘﯿـﺮ ﺟﻤـﺎران ﺻـﺪاي آن روز ﺟـﺪش را ﺗﮑـﺮار ﮐـﺮده اﺳـﺖ اﮔـﺮ راﺳـﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺴم ﷲ.

اي ﻋﺰﯾﺰان، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از این اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﺑـﺪون اﻣﺘﺤـﺎن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد، ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎري اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺳت.ﻋﺰﯾﺰان از ﺟﺒﻬﻪ ها دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ، ﺳﻨﮕﺮﻫﺎي ﺷﻬﺪا را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿد.

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻬﯿﺪان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دردي ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔـﺮ از اﯾـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ ﺧﺪا داده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺷﻪ اي ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻓﺮداي ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﺷﻬﯿﺪان را ﺧﻮاﻫﯿـﺪ داد ﮐﻪ ﻓﺮداي ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨد ﻣﺎ ﻫـﻢ ﺟﺎﻧﻤـﺎن را دوﺳـﺖ داﺷـﺘﯿﻢ، زﻧـﺪﮔﯽ زن و ﻓﺮزﻧـﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ، ﻫﻤﻪ را و ﺑﺮاي اﺣﯿﺎ دﯾﻦ ﻫﺠﺮت ﮐﺮدﯾﻢ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿـﺪ و ﺑﺎز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮش ﻧﺪارد اﻧﺠﺎم دادﯾـﺪ. ﻋﺰﯾـﺰان آﮔـﺎه ﺑﺎﺷـﯿﺪ از ﺗﻮﻃﺌـﻪ ﻫـﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﯿد.

ﭼﻨد ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ:  از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﯿﺪ، دﻋﺎﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻞ و دﻋﺎي ﮐﻤﯿﻞ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود. ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﺋوف و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﯿـﺪ . آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آن از ﻣﻨـﺎﻓﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آدم اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿد...

دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿـﺮم و ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم. ﺧﺪا ﯾﺎر و ﻧﮕﻬﺪارتان ﺑﺎد.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد