چهارشنبه, 05 مهر 1402
شناسه خبر:5787

پیامگزار شهیدان باشید

  • انداز قلم
رزمندگان شهید

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ »

 وﺻﯿﺖ نامه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ عرب لنگه،  ﻓﺮزﻧﺪ علی اکبر، متولد 1345، ﭼﻬﺎرده داﺳﺘﺎن.   

«ﻗﻞ ان ﮐﺎن آﺑﺎؤﮐﻢ و اَﺑﻨﺎؤﮐﻢ و اﺧﻮاﻧﮑﻢ و اَزواﺟﮑـﻢ و ﻋـشیرﺗﮑﻢ و اﻣـﻮال اﻗﺘﺮﻓﺘﻤﻮﻫـﺎ و ﺗﺠﺎره  ﺗﺨﺸﻮن ﮐﺴﺎدﻫﺎ و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ اَحب اﻟﯿﮑﻢ ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و ﺟﻬـﺎد ﻓـﯽ ﺳـﺒﯿله ﻓﺘﺮﺑﺼﻮا ﺣﺘﯽ ﯾﺎﺗﯽ اﷲ ﺑﺎﻣﺮه »

«ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭘﺪران، ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺮادران، ﻫﻤﺴﺮان، و ﻃﺎﯾﻔﮥ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎد ﺷـﺪﻧﺶ ﺑـﯿﻢ دارﯾـﺪ و ﻣـﺴﺎﮐﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪان واﺑـﺴﺘﻪ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﺗﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ و ﺟﻬﺎد و ﭘﯿﮑﺎر در راه ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ و واﻻﺗـﺮ  است، در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاي ﻋﺬاﺑﺶ را ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ».

ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و ﻋﺪل و اﻣﺎﻣﺖ، دﻋﻮت اﻟﻬﯽ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬـﺎد ﻓـﯽ ﺳـﺒﯿﻞاﷲ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم.  ﭘﺪر، مادر، برادر خواهر {و} زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮر ﺧـﺪا و در ﺟﻬﺖ ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﻔﺮ و ﺣـﻖ ﺷـﺪم، باشد که ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺷﻬﺎدت ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺲ واﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ﺷﻬﯿﺪ هم ﺗﺮاز اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿامﮔﺰار ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن راه ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﯿﺪان در آن راه ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﻫﺒﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﻮﺑﻨﺪه ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ «ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ» ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻄﻮط اﻧﺤﺮاﻓـﯽ را ﺑـﺎ ﺑﯿـﻨﺶ درﻫـﻢ ﮐﻮﺑﻨـﺪ و  در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﷲ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،  ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻬـﺸﺘﯽ   و ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ و ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي  و ﺷﻬﯿﺪ رﺟاﯾﯽ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮدند.

از ﭘﺪرم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤـﺖ را ﺑـﻪ او ارزاﻧـﯽ داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﭘـﺪر ﺷﻬﯿﺪ   باﺷﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﺟﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ او ارزاﻧـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .  و ﻣـﺎدر ﺟـﺎن، ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎد و ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ام را ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﺪﯾﻮﻧﻢ و در ازاي آن ﻫﻤـﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﭘﺮ ﮐﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده  ام.  از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮ اﺟـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾـﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤـﻪ (ص) ﻣﺤـﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾـﺪ و در ﺑﻬـﺸﺖ ﻫـﻢ ﻧـﺸﯿﻦ ﺣـﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ(ص) ﺑﺎشی.    

ﺑﺮادراﻧﻢ، ﺑﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﻨﮕﻢ را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم،کفر را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و آن کنید ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔـﻀﻞ (ع) ﻧﻤﻮد.   

ﺧﻮاﻫﺮم، معصومه، تو هم چون زینب(س) ﺑﺎش و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﺧﻮﻧﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﺑﮕﯿـﺮ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ را زﯾﻨﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ، تو هم زینب (س) من باش.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد